BPW Fren Diskleri

Frenka Ref. M. Ref Model Pozisyon A B C H I N Q Resim
010
0308835010
Bpw Buyuk (Kogel Tipi)
Treyler
430.0
45.0
290.0
160.0
335.0
10
23.0
010-01
0308835010
Bpw Buyuk (Kogel Tipi)
Hava Sogutmas?z
Treyler
430.0
45.0
290.0
160.0
335.0
10
23.0
024
030883402
0308834060
Bpw Kucuk Dar Bogaz (T?rsan Tipi)
Treyler
378.0
45.0
290.0
159.5
335.0
10
2
23.0
10.0

025
0308834100
Bpw Kucuk Genis Bogaz
Treyler
378.0
45.0
290.0
159.5
335.0
10
22.5
028
0308834080
Bpw Kucuk 170 mm (Kogel Tipi)
Treyler
377.0
45.0
290.0
170.0
235.0
10
2
23.0
10.0

030
0308834010
Bpw Kucuk 8 Delik (T?rsan Tipi)
Treyler
377.0
45.0
230.0
159.5
275.0
8
2
23.0
10.0

040
0308835030
Bpw Buyuk (T?rsan ve Fruehauf Tipi)
Treyler
430.0
45.0
290.0
160.0
335.0
10
2
23.0
10.0

050
0308835050
Bpw Buyuk (Krone Tipi)
Treyler
430.0
45.0
290.0
160.0
335.0
10
22.5