Volvo Fren Diskleri

Frenka Ref. M. Ref Model Pozisyon A B C H I N Q Resim
041
85103803
Volvo FH Serisi Buyuk (Hava Sogutmal?) On - Arka
435.0
45.0
220.0
45.0
*
*
*
041-01
85103803
Volvo FH Serisi Buyuk (Hava Sogutmas?z) On - Arka
435.0
45.0
220.0
45.0
*
*
*
051
85103803
Volvo FH Serisi Kucuk (Euro 5)(Hava Sogutmal?) On - Arka
410.0
45.0
220.0
45.0
*
*
*
051-01
85103803
Volvo FH Serisi Kucuk (Euro 5) (Hava Sogutmas?z) On - Arka
410.0
45.0
220.0
45.0
*
*
*